Forældreforeningen til Handicappede

i Ballerup Kommune

Det nyeste På Talefod

marts2013Det nyeste På Talefod er ude, og du kan downloade det lige her på siden.

Klik her

Vedtægter for Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune

 

§1 NAVN

Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune.

 

§2 FORENINGENS FORMÅL

 1. at forbedre muligheder og vilkår for personer med et handicap, således at den enkeltes evne udvikles og udnyttes bedst muligt.
 2. at sprede kendskab til og arbejde for en større forståelse for personer med et handicap og deres familiers situation.
 3. at formidle aktiviteter, som giver forældre mulighed for at støtte og styrke hinanden.
 4. at repræsentere personer med et handicap og deres pårørende i forhold til kommunalbestyrelsen og de i tilknytning hertil nedsatte råd og udvalg samt andre myndigheder.
 5. at støtte i øvrigt alle formål til gavn for personer med et handicap.

 

§3 MEDLEMSSKAB

Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, der ønsker at være med til at forbedre forholdene for alle med et handicap, boende i Ballerup Kommune.

Bestyrelsen:

Det bør tilstræbes, at det samlede antal bestyrelsesmedlemmer bliver på 7 til 9, dog således at bestyrelsen sammensættes af så mange handicapgrupper som muligt.

 

§4 GENERALFORSAMLING

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned.

Indkaldelse skal ske ved brev til medlemmerne.

Indvarslingsfristen skal være mindst 4 uger.

 

På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og arbejdsgrupperne
 3. Forelæggelse af et revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg:
  • "lige" år vælges formand
  • "ulige" år vælges næstformand
  • valg af bestyrelsens øvrige medlemmer: Medlemmer vælges for en periode af 1 år
  • valg af suppleanter, minimum 2
  • valg af 2 revisorer
 6. Fastsættelse af indeværende års kontingent
 7. Eventuelt

 

Beslutninger på en generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog ikke vedtægtsændringer.

Forslag, der ønskes behandlet i henhold til dagsordenens pkt. 4, skal være formanden i hænde senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat krav herom over for bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i form af skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

Procedure for vedtægtsændringer:

 1. Mødeindkaldelse samt forslag til vedtægtsændring skal sendes skriftligt til alle foreningens medlemmer, således at medlemmerne har indkaldelsen i hænde senest 14 dage inden det annoncerede medlemsmøde.
 2. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal møde frem til det annoncerede møde, og 2/3 af de fremmødte skal stemme for vedtægtsændringen. Såfremt vedtægtsændringen ikke kan vedtages grundet manglende fremmøde, kan dette alligevel ske på førstkommende foreningsmøde uanset fremmøde, hvis pkt. 3 og 4 opfyldes.
 3. Mødeindkaldelse samt uændret forslag til vedtægtsændring skal sendes til alle foreningens medlemmer, således at medlemmerne har indkaldelsen i hænde mindst 8 dage inden det annoncerede medlemsmøde.
 4. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.
 5. En vedtægtsændring kan omformuleres på det møde, hvor den ønskes vedtaget, såfremt ingen stemmer imod omformuleringen.

 

§5 ØKONOMI

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Kontingent for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Forfaldsdato for kontingentbetaling er 1. april.

 

§6 REFERAT AF MØDER

Det påhviler bestyrelsen at optage referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Samtlige referater indsættes i bestyrelsens mødeprotokol.

 

§7 VALG TIL TILLIDSPOSTER

Alle medlemmer boende i Ballerup Kommune og medlemmer boende uden for Ballerup Kommune, hvis pårørende med handicap bor i Ballerup Kommune, er valgbare til foreningens bestyrelse og poster, som repræsenterer foreningen udadtil, eksempelvis over for offentlige instanser og pressen.

 

§8 STEMMEAFGØRELSER

Sædvanligvis træffes afgørelser i foreningens regi ved simpelt stemmeflertal, dog aldrig ændringer af vedtægterne.

Dersom der ved afstemninger i bestyrelsen opstår stemmelighed er formandens stemme - eller i dennes fravær næstformandens stemme - afgørende. Afstemninger i forbindelse med personvalg foretages skriftligt, hvis bare ét medlem forlanger det.

Hvert medlemskab giver to stemmer, der enten kan benyttes af én person eller deles mellem to personer, der begge er omfattet af medlemskabet.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem repræsentere mere end seks stemmer i alt.

Såfremt der udtrykkes begrundet tvivl om en eventuel afstemningsdeltagers medlemskab af foreningen, skal afstemningsdeltageren kunne dokumentere sit gyldige medlemskab for at kunne deltage i afstemningen.

 

§9 ARBEJDSGRUPPER

 1. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
 2. Bestyrelsen udpeger af sin midte en kontaktperson til hver af grupperne.
 3. Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for bestyrelsen.

 

§10 FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt den er anført som særskilt punkt på dagsorden, og når 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler DH-Ballerup, Danske Handicaporganisationers lokalgruppe.

 

§11 IKRAFTTRÆDEN

Nærværende vedtægter træder i kraft den 22. april 2009.

Vedtægter før denne dato er hermed ugyldige.

 

"